Impact

Impact voor het innovatie-ecosysteem in Oost-Nederland

Baanbrekende innovaties voor een gezond leven vormen voor TOPFIT de punten op de horizon, de impact waarop alle inspanningen gericht zijn. Deze innovaties moeten via zorgsysteeminnovaties leiden tot een maatschappelijk effect in de vorm van ‘twee extra actieve levensjaren’, de missie van TOPFIT.

TOPFIT hanteert een meerjarenagenda en routekaarten rond missiegedreven programma’s, waarbij de maatschappelijke uitdaging van ‘preventie in alle levensfasen’ centraal staat en oplossingen ontwikkeld worden die de basis vormen voor het verdienvermogen van burgers, zorginstellingen en innovatieve bedrijven.

Door deze routekaarten samen met regionale partners te ontwikkelen, draagt TOPFIT bij aan een coherente regionale innovatie-agenda en verdere krachtenbundeling. Met het onderzoek naar nieuwe vormen van welzijns- en zorgorganisatie wil TOPFIT een drijvende kracht zijn in het regionale innovatie-ecosysteem van verzekeraars, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, burgerinitiatieven en bedrijven.

Impact voor de zorg: interventies en service innovaties voor preventie in alle levensfasen

Om de impact op de organisatie van zorg en welzijn te bevorderen werkt TOPFIT samen met zorg en welzijnsorganisaties, de werkgeversorganisaties in deze sector, GGD’en, beroepsopleidingen, burgers, en de landelijke fondsen en verzekeraars. TOPFIT speelt hiermee in op actuele vragen en draagt bij aan effectieve adoptie van gepersonaliseerde behandeling en diensteninnovaties voor preventie, risico gerichte interventies, vroegtijdige diagnose en zelfmanagement bij ziekte. Deze brede insteek sluit naadloos aan bij initiatieven zoals het NFU-traject ‘Kennis en Innovatie met en voor een gezonde regio’ en het VWS-traject ‘Juiste zorg op de juiste plek’.

TOPFIT’s missieprogramma’s brengen op een termijn van 3 tot 5 jaar nieuwe kennis en socio-technische innovaties voort en scheppen voorwaarden voor de adoptie ervan via competentiebevordering onder zorgprofessionals. Dat doet TOPFIT door het stimuleren en faciliteren van regionale learning communities; samen met hogescholen en ROC’s en met professionals in zorgorganisaties. Juist daar wil TOPFIT uitdagingen bieden aan ‘toppers’ die van cruciaal belang zijn voor socio-technische innovaties, juist daar vindt versterking van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact plaats, juist deze professionals zijn van groot belang voor het organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.

Impact voor het organiserend vermogen: motor en platform voor Open Innovatie

TOPFIT biedt podium aan een verscheidenheid van organisaties in de waardeketen en vormt het organiserend vermogen om te schakelen tussen regionale clusters in Oost-Nederland om een herkenbare positie in te nemen in nationale en internationale netwerken en programma’s.

Actuele voorbeelden zijn de gecoördineerde bijdragen die partners in TOPFIT hebben geleverd aan de relevante KIA’s en KIC’s (Gezondheid en Zorg, HTSM en TechMed, Sleutelmethodologiën), en aan de formatie van grootschalige thematische PPS-en met de Topsectoren LSH en HTSM.

Samenleving

Ontwikkeling van een kennis- en technologie-infrastructuur voor citizen science in Oost-Nederland. In samenwerking met burgerinitiatieven en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten.

Economie

MKB-ers en start-ups ondersteunen bij innovaties en digitale transformaties in de zorg door toegang te bieden tot innovatie projecten (inclusief infrastructuur, kennis, eindgebruikers en business coaching).

Onderzoek

Samenwerking in missieprogramma’s met cross-overs tussen TOPFIT key technologies en key methodologies in medische-, gedragswetenschappelijke, sociale, technologische (waaronder AI) en ruimtelijke disciplines.