6 november 2023

Acute.zorg@home?!

Acute.zorg@home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

Dat zijn de kernvragen van het project Acute.zorg@home?! aan de HAN University of applied sciences. 

Van wijkverpleging tot ambulancepersoneel

Een acute opname in het ziekenhuis van thuiswonende ouderen leidt voor hen vaak tot negatieve uitkomsten, zoals het vergroten van kwetsbaarheid, lichamelijke achteruitgang en functieverlies. Daarom is het belangrijk om een onnodige acute opname te voorkomen. 

Uit gespreksrondes met wijkverpleegkundigen blijkt dat zij het lastig vinden om de medische urgentie van een acute zorgvraag van ouderen goed in te schatten, en zodanig over te dragen naar de huisarts, zodat deze de urgentie begrijpt. Ambulancezorgprofessionals geven aan dat zij de medische toestand juist goed in beeld hebben, maar de ondersteuningsbehoefte bij kwetsbare ouderen moeilijk in kunnen schatten.

Wat kunnen de betrokken professionals in dit verband van elkaar leren en helpen verbeteren?

Verminderen handelingsverlegenheid

Door ontwerpgericht onderzoek draagt het project Acute.Zorg@Home?! bij aan kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe toepasbare kennis en handvatten om de handelingsverlegenheid van wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals te verminderen. 

 Alles over dit initiatief vind je hier

Projectleider Sivera Berben: "De opvang van de kwetsbare oudere in een crisissituatie thuis is een complex praktijkprobleem, dat iedere dag speelt in de regio, maar ook landelijk. Samen met onze lectoraten en de praktijkpartners ontwikkelen we kennis en voeren die meteen in binnen een pilot."